Dokumenty

Na této stránce najdete: Školní řád - Klasifikační řád - Provozní řád - Výroční zpráva - Plán prodidrogové prevence - Inspekční zpráva

Školní řád

Obecná ustanovení

Školní řád je souhrn závazných vnitřních pravidel platný pro všechny žáky školy, a to i v době mimoškolních akcí organizovaných školou. Žáci se řídí též pokyny dalších vnitřních předpisů školy, jako jsou řády pracoven, školní jídelny a tělocvičny

Základní pravidla chování žáka

Chování ke spolužákům a učitelům

Respektujeme, že jsi jedinečnou osobností, ale stejně i ty respektuj své spolužáky a učitele. Chceme, aby mezi tebou, spolužáky a učiteli byl partnerský vztah, podložený vzájemnou úctou, důvěrou a spravedlností.Ve škole i na veřejnosti se chovej tak, abys svým jednáním nepoškozoval jméno svých rodičů ani jméno školy. Všichni usilují o dodržování základních společenských pravidel - DESATERO

Docházka do školy

Budova školy se otevírá v 6:30 hodin. Vyučování začíná v 8:00 hodin. Po dobu vyučování je budova uzavřená z bezpečnostních důvodů.

Vyučování má svá pravidla k dodržování – máš právo na kvalitní vzdělání

Chodíš do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin a účastníš se činností, které ředitel školy vyhlásí jako povinné. Přicházíš do školy nejméně 15 minut před zahájením školního dne a nejpozději 5 minut před zahájením vyučování jsi ve třídě. Po zvonění jsi na svém místě a máš připraveny potřebné věci k vyučování.

Jsi povinen nosit ŽK, učebnice, sešity a další školní potřeby (zejména cvičební úbor a obuv na TV, pomůcky na rýsování, pracovní a výtvarnou výchovu) podle rozvrhu hodin a pokynů učitele. Jsi povinen plnit zadané domácí úkoly.

Jestliže ses nemohl z vážných důvodů připravit na vyučování, nebo jsi nebyl přítomen v minulé hodině, omluvíš se na začátku vyučovací hodiny.

Při vyučování zachovávej klid, aktivně se zúčastňuj práce v hodině a udržuj své pracovní místo v čistotě a pořádku. V průběhu výuky nejez, k občerstvení slouží přestávky. Pitný režim však dodržuj, smíš pít, kdykoliv potřebuješ. Je však slušností se dovolit vyučujícího. Neruš výuku vykřikováním a nevhodnými poznámkami. Podle svých možností se podílej na pozitivní atmosféře, zadané úkoly si zapisuj.

Respektuj pokyny vyučujících.

Učitel má právo měnit začátek a délku vyučovací jednotky, přičemž musí dbát na hygienické potřeby žáků.

Nepřítomnost

Z vyučování můžeš být uvolněn během dne pouze při osobním převzetí rodičem nebo na základě předběžné telefonické informace a písemné žádosti s uvedením data, hodiny uvolnění a podpisem rodičů. Při nedodržení tohoto postupu nemůžeš být uvolněn. Ze školní budovy odcházíš se souhlasem třídního učitele, v případě jeho nepřítomnosti se souhlasem zástupkyně ředitelky školy. Ze školní družinky musíš být omluven stejným způsobem. Vše musí být potvrzeno zákonným zástupcem.

Tvoji nepřítomnost ve škole jsou rodiče povinni oznámit telefonicky nebo osobně do 72 hodin od začátku absence a po ukončení absence písemně v žákovské knížce. V nejasných případech má třídní učitel právo si vyžádat doložení tvé nepřítomnosti.

Pokud budeš znát svoji nepřítomnost předem, požádají o uvolnění z vyučování rodiče. Na ozdravný pobyt např. na horách, u moře mimo dobu prázdnin je nutné, aby rodiče podali písemnou žádost řediteli školy. Zameškané učivo si musíš doplnit sám.

Školní dokumenty

Pravidelně nosíš do školy žákovskou knížku, kterou předkládáš na vyzvání vyučujícímu.. Pokud ji výjimečně zapomeneš, předložíš ji následující den. Opakuje-li se zapomínání ŽK, může informovat učitel rodiče písemnou nebo telefonickou formou. Rodiče tvoji ŽK pravidelně kontrolují (minimálně 1x týdně) a kontrolu stvrzují podpisem. Ztrátu ŽK neprodleně oznámíš TU a zajistíš si vystavení duplikátu u vedení školy včetně doplnění klasifikace od všech vyučujících.

Zacházení s učebnicemi, školními potřebami a školním majetkem

Máš právo využívat veškeré materiální vybavení školy a další dostupné prostředky, které škola vlastní ke vzdělávání dětí. Vše můžeš využívat s vědomím dospělého pracovníka školy. Zodpovídáš však za ztrátu, zničení nebo poškození. Učebnice, které jsi poškodil nebo ztratil, zakoupíš. V případě poškození školního nábytku (např. houpáním na židli), vybavení třídy , rozbití oken, dveří, poškození malby či jiného školního majetku uhradíš škodu v plné výši.

Chování během přestávek

Udržuj ve třídách pořádek. Bez pokynu učitele nesmíš sám otevírat okna a z otevřených oken se vyklánět nebo na ně sedat. Nesmíš lézt po lavicích, stoupat na židle, házet předměty, běhat po schodech, manipulovat se zásuvkami, vypínači a elektrickými spotřebiči bez pokynu učitele.

Chovej se vždy tak, abys sobě ani spolužákům nezpůsobil úraz a nepoškodil školní majetek, vybavení tříd a odborných pracoven.

Z důvodů bezpečnosti žáků i dospělých je v budově školy zakázáno hrát míčové hry i jakékoliv hry omezující provoz nebo ohrožující bezpečnost. Výjimkou je chodba , kde je možné hrát stolní tenis.

Během přestávek nepřecházej do jiných podlaží.

O přestávkách se obracej na učitele, který má pedagogický dozor na chodbě.

V pracovnách

Využívej veškeré místnosti určené k výuce s vědomím dospělého pracovníka školy. Zejména knihovnu, výpočetní techniku, školní hřiště, školní družinu. Respektuj vnitřní řády těchto pracoven.

Před hodinou tělesné výchovy čekej na učitele v prostoru vymezeném. To znamená, že sedíš na lavičce a čekáš na další pokyny. Do tělocvičny odcházej v doprovodu učitele a také po ukončení vyučovací hodiny společně přicházej zpět do budovy školy. V tělocvičně se přezouvej do sportovní obuvi, kterou nepoužíváš venku, cvič v požadovaném cvičebním úboru. Respektuj bezpečnost a pravidla chování dle poučení učitele.

Ve školní jídelně

Máš právo na polední přestávky, při kterých se můžeš stravovat ve školní jídelně. Právo stravovat se ve školní jídelně má ten, kdo zde dodržuje pravidla chování a slušného stolování.

Jsi zde na návštěvě, chovej se podle toho. Respektuj pokyny paní vychovatelky. Dodržuj pravidla stolování. Při nevhodném chování můžeš být z jídelny vykázán.

Nepřípustné chování

Ve škole je zakázáno užívání drog, jejich nabízení, prodej, distribuce, či propagace (např. na oblečení). Pití alkoholu a kouření je nepřípustné.

Do školy je zakázáno přinášet věci, které by mohly ohrozit zdraví tvoje nebo někoho jiného, či způsobit úraz (např. ostré předměty, laserová ukazovátka apod.) nebo věci, které nesouvisejí s výukou. Takové věci ti budou odebrány a vráceny na konci školního roku, popř. rodičům na vyžádání. Stejně je nepřípustné přinášet do školy větší částky peněz a cenné věci. V případě jejich ztráty nenese škola právní odpovědnost.

Pokud máš mobilní telefon, můžeš ho používat pouze mimo vyučovací hodiny, během výuky musí být vypnutý a uložený v aktovce. Škola neručí za jeho případnou ztrátu.

Do školy přicházíš vhodně oblečen. Vzájemné kontakty sexuální povahy a vyzývavé oblečení do školy nepatří.

Postih za porušení školního řádu

Porušení školního řádu se eviduje ve školní dokumentaci a je postihováno tímto způsobem

Míru závažnosti posuzuje pedagogická rada podle konkrétní situace a ta také schvaluje kázeňská opatření. Ta nemusejí být uplatněna v uvedené posloupnosti.

Ostatní

O prospěchu a chování svých dětí jsou rodiče informováni v žákovské knížce, na pravidelných třídních schůzkách a během konzultačních hodin, o dění ve škole prostřednictvím školního časopisu. Součástí školního řádu je klasifikační řád jako samostatná příloha.

Nahoru

Vnitřní klasifikační řád

Úvodní ustanovení

Tento vnitřní klasifikační řád upravuje pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků v Základní škole Amos. Klasifikační řád je závazný pro všechny pedagogické pracovníky této školy. Případy, které neřeší tento klasifikační řád, řeší v rámci platných právních norem a v rámci své pravomoci ředitel školy.

Systém kontroly úrovně vzdělávání žáků

Ten vychází především ze zákona č. 561/2004 ze dne 24. září 2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) - Hodnocení výsledků vzdělávání žáků v § 51- § 53. A vyhlášky č. 48/2005 o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky v § 14 - § 22.

1. Hodnocení a klasifikace

2. Zásady klasifikace

3. Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci

Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci žáka.

4. Klasifikace žáka

5. Klasifikace v předmětech s převahou teoretického zaměření

6. Klasifikace v předmětech s převahou praktického zaměření

7. Klasifikace v předmětech s převahou výchovného zaměření

8. Klasifikace chování

9. Výchovná opatření

10. Opravné zkoušky

Žáci 1. - 5. ročníku opravné zkoušky nekonají.

11. Hodnocení a klasifikace integrovaných žáků

12. Slovní hodnocení

Nahoru

Provozní řád

Základní školy

( dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů )

(410/2005 Sb.vyhláška o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých)

Předmět vymezení

Základní škola

Adresa: Základní škola Amos, školská právnická osoba ul. Cihelní 6 79201 Bruntál
IČO: 25830635
Ředitel: Mgr.Šárka Bradová
Zřizovatel: Mgr.Olga Grossmannová
Typ školy: základní
Kapacita: 5 tříd, 60 žáků
Součásti subjektu: škola IZO: 108012671
školní družina IZO: 110008731

Zájmové činnosti školy

sportovní: aerobik, sportovní hry, jóga, šachový kroužek
výtvarné: výtvarný kroužek, kroužek dovedných rukou
výpočetní technika: počíačový kroužek
hudební a estetické: fletničkový kroužek, nástroje, darmatický kroužek, literární kroužek - tvorba časopisu

Využívání školní budovy a pozemku pro jiné aktivity školy

Vzhledem k tomu, že budova není naše, nesmíme ji vzhledem ke stávající smlouvě o pronájmu využívat pro jiné aktivity než je výuka a s ní spojené činnosti.

II. Režim dne

Provoz týkající se aktivit určených žákům a mládeži od 6:30 do 16:00

 • Dojíždění dětí:

 • obec: vzdálenost: druh dopravy: 1. příjezd: poslední odjezd:
  Staré Město 5 km autobusová 6:1815:50
  Milotice n. Opavou 5 km autobusová 6:42 15:50
  Malá Morávka 15 km autobusová 7:30 15:50
  Nová Pláň 14 km autobusová 6:47 15:25
  Valšov 9 km autobusová 6:35 15:50
  Břidlíčná 15 km autobusová 6:35 15:50
  Oborná 4 km autobusová 6:20 16:15
  Mezina 6 km autobusová 6:15 16:20
  Václavov 9 km autobusová 6:35 16:15

 • Školiní družina

 • využití: žáci 1. - 5. třídy
  ranní družina: 6:30 - 7:45
  odpolední družina: 11:45 - 16:00

 • Pobyt venku

 • časové zařazení: 14:00 - 16:00
  délka pobytu: 60 - 120 min.
  způsob využití pobytu venku: procházky, hry, sportobní činnosti

 • Vyučování

 • začátek vyučování: 8:00
  konec vyučování: 13:30

 • Vyučovací hodina

 • délka vyučování: 45 minut
  způsob výuky: tradiční

 • Počet hodin v jednom sledu

 • 1. třída: 4 hodiny
  2. - 4. třída: 5 hodin
  5. třída: 6 hodin

 • Přestávky

 • 1. přestávka: 8:45 - 9:10
  2. přestávka: 9.55 - 10:05
  3. přestávka: 10:50 - 11:00
  4. přestávka: 11:45 - 11:55
  5. přestávka: 12:40 - 12:50

  Možnost pobytu venku

  Kdykoliv, vždy pod dohledem učitele nebo vychovatele.

  Režim práce s počítačem

  Pro žáky - zařazení v rozvrhu : viz rozvrh počítačové učebny (výuka v rámci ČJ,M,AJ aj.)

  V rámci počítačového kroužku.

  Reedukační péče pro žáky s SPC.

  Pro pedagogické pracovníky - dle rozvrhu učebny výpočetní techniky – s vědomím správce učebny. Jinak kdykoliv je potřeba.

  Počet vyučovacích hodin práce na PC v jednom sledu : 1 - 2 hodiny

  III. Režim stravování včetně pitného režimu

  způsob zajištění oběda: školní jídelna při Základní škole, Cihelní 6, Bruntál, 792 01
  doba vydávání oběda: 11:45 - 14:00
  vydávání obědů pro naše děti: 12-00 - 13:30
  režim školních svačin: každý žák si zajiťuje svačiny sám z domova

  Pitný režim

  zajištění pitného režimu:

  a)rozvody pitné vody v učebnách

  b)v rámci školních svačin

  c)zásobník pitné vody ve školní družince

  sortiment: teplé nápoje
  frekvence podávání nápojů: kdykoliv při celodenním pobytu ve škole
  manipulace s nápoji: ŠJ - dle paltných hygienických norem
  nápojové automaty: nejsou na škole instalovány, ale žáci často využívají automatů umístěných v prostorech pronajímatele – ZŠ Cihelní,Bruntál

  IV. Podmínky pohybové výchovy

  počet a kapacita tělocvičen: škola nemá žádnou tělocvičnu, pronajímá si tělocvičny ZŠ Cihelní, Bruntál – viz. smlouva o pronájmu
  další prostory pro cvičení: nejsou
  vybavení tělocvičen: odpovídá pronajímatel
  venkovní sportoviště: odpovídá pronajímatel

  Zařazování hodin tělesné výchovy

 • Počet hodin TV v jednotlivých ročnících

 • 1. ročník: 2 hodiny týdně
  2. ročník: 2 hodiny týdně
  3. ročník: 2 hodiny týdně
  4. ročník: 2 hodiny týdně
  5. ročník: 2 hodiny týdně

  Výuka plavání

  Zajištění výuky - prostřednictvím učitelů dodavatele, Ing. Josef Petrik- PLAVECKÁ ŠKOLA, Jesenická 732/51, Bruntál, IČO - 19000146

  Nahoru

  Výroční zpráva

  Výroční zpráva roku 2012/2013 ke stažení ZDE

  Nahoru

  Pláno protidrogové prevence

  Preventista sociálně patologických jevů: Mgr. Šárka Bradová

  1. Protidrogový preventista popřípadě další vyučující, se budou účastnit seminářů a přednášek zaměřených na prevenci sociálně – patologických jevů pořádaných PC či jinými organizacemi. S nimi seznámí ostatní pedagogické pracovníky.

  2. Protidrogový preventista opět nabídne vyučujícím materiály s protidrogovým zaměřením obsahující různé formy práce s žáky, které získal na seminářích a přednáškách. Na toto téma uspořádá pro ostatní pedagogické pracovníky přednášku.

  3. Pedagogičtí pracovníci mohou využívat i publikace ze školní knihovny a publikace, které jsou k dispozici u protidrogového preventisty a videokazety uložené ve sborovně. Další publikace je možné zapůjčit ve státní vědecké knihovně a u organizací, které se touto problematikou zabývají.

  4. Dle zájmu rodičů uspořádáme besedy o problému primárních drog, kterými jsou alkohol, cigarety a léky (zejména analgetika), zaměřené na příliš tolerantní přístupu celé společnosti k těmto drogám, běžně rodiči tolerovanou či přehlíženou konzumaci alkoholu mladistvými a v některých rodinách i častou a nadměrnou konzumaci alkoholu samotnými rodiči. Je to jeden z nejvýznamnějších úkolů protidrogové prevence v celé společnosti.

  5. V mimoškolní době uspořádáme školní akce - viz. projekt Škola hrou

  6. Ve školním roce mají žáci možnost navštěvovat školní knihovnu a pravidelně různé zájmové kroužky se sportovním i uměleckým zaměřením a různá divadelní představení, zúčastní se soutěží školních i okresních.

  7. Žáci mají možnost ve volném čase využívat Internet.

  8. V rámci výuky se žáci zúčastní exkurzí s dějepisným, zeměpisným, přírodovědným a uměleckým zaměřením.

  9. V hodinách přírodovědy, prvouky, pracovních činností a tělesné výchovy bude zahrnuta též primární prevence drogové závislosti, dalších sociálně patologických jevů a prevence pohlavně přenosných chorob včetně AIDS. Žáci se seznámí s významem zdravého životního stylu: se zdravou výživou, nutností pohybových aktivit a jiné zájmové činnosti, se způsoby udržení psychického zdraví, se způsoby zvyšování a udržování sebevědomí a s asertivními technikami (odmítnutí drogy apod.).

  10. Na školní nástěnce a ve školním časopise budeme publikovat důležité informace s touto problematikou, v některém z podzimních vydání uvedeme modelový příklad: Jak postupovat, když můj kamarád (kamarádka) bere drogy a já mu chci pomoci.

  11. Budeme se zapojovat do literárních a výtvarných soutěží s touto problematikou.

  12. V případě nutnosti bude protidrogový preventista kontaktovat PPP Bruntál a koordinátora Stanislava Tomana . V tomto zařízení mohou učitelé, rodiče a i samotní žáci konzultovat s odborníky problémy týkající se drog.

  13. Prostřednictvím školního časopisu, žákovské samosprávy a schránek důvěry týkajících se šikany mezi žáky budeme udržovat a zvyšovat důvěru žáků v nás, učitele, kterým se mohou svěřit s problémem, který je trápí.

  Nahoru

  Inspekční zpráva

  http://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy?d=14823

  Nahoru