O nás

Na této stránce najdete: Co nabízíme - O co se snažíme - Jak to děláme - Kroužky - Školné

Co nabízí naše základní škola

Kvalitní výuku v 1. až 5. postupném ročníku s malým počtem žáků ve třídách - maximálně 12 dětí ve třídě

Individuální přístup (možnost zapojení dětí s poruchami učení a dětí tělesně postižených)

Výuku anglického jazyka již od první třídy

Podle nového vzdělávacího programu ŠVP – vzdělávaní žáků od třetí třídy na počítačích – informační a komunikační technologie

Využití počítačové učebny v hodinách českého jazyka, matematiky i anglického jazyka pro všechny ročníky, možnost práce s internetem

Netradiční vyučování v hodinách tělesné výchovy (plavání, bruslení, lyžařský výcvik pro všechny děti)

Podzimní pobyt ve škole v přírodě a ekologická výchova (součástí je olympiáda, branný závod, uspávání broučků)

Součástí družiny jsou kroužky, které při škole pracují (výtvarný, kroužek dovedných rukou, šachový kroužek, flétničkový, sportovní hry, počítače, hudební kroužek, jóga, aerobik aj.)

Každoroční divadelní představení v podání všech dětí naší školy

Tématické měsícní akce (DRAKIÁDA, KRMENÍ ZVÍŘÁTEK V LESE, OSLAVA ADVENTU, MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA, VÁNOCNÍ BESÍDKY, PYŽAMOVÝ BÁL, RECITAČNÍ SOUTEŽE, LITERÁRNÍ SOUTEŽE, OSLAVA VELIKONOC, DEN V ČARODEJNICKÉ ŠKOLE, PĚVECKÁ SOUTEŽ, COUNTRY BÁL, MAŠKARNÍ BÁL, DEN SLABIKÁŘE, VÝLETY aj.)Škola hrou

Žáci pátého ročníku jsou připravováni k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia – individuální práce s nadanými dětmi

Každoročně účast v projektu KALIBRO s celorepublikovou působností (srovnávací testy pro žáky pátých a třetích tříd)

Vydávání školního casopisu "Kámoš" pro děti

Evaluační a autoevaluační dotazníky s cílem vytvořit kvalitní školu, která bude prospěšná všem – dětem, rodičům, učitelům

Nahoru

O co se snažíme

O citlivý pětiletý přechod z hravého dětství na druhý stupeň základní školy a studium na osmiletém gymnáziu - proto také využíváme hravé a aletrnativní formy výuky, čímž děti dosahují vysokou úroveň vědomostí; v pátém rocníku se děti učí už témeř klasickým způsobem, proto nemají problémy s přechodem na druhý stupeň ZŠ nebo osmiletá gymnázia.

O rozvoj osobnosti dítěte - rozvoj vnitřní motivace k dobru, schopnost rozlišit dobro a zlo, schopnost objektivního sebehodnocení, rozvoj poznávacích schopností.

O plnohodnotnou integraci dětí s různými typy postižení do kolektivu spolužáků.

O výchovu k dobrým medzilidským vztahům - asertivní komunikace, citlivé sebeuplatnění, sebavyjádření ve skupině, spolupráce a vztahy ve skupině.

Naučit děti učit se a pracovat se zdrojem informací - počítač, encyklopedie, učebnice, angličtina, samostatné zpracování a prezentace informací.

Naučit šťastné děti vše, co požadují učební osnovy - individuální přístup ke každému dítěti vzhledem na jeho potřeby a zájmy.

To vše pestrými, pružnými, humánními a efektivními metodami - učení, hra, umění, práce ... aby mělo každé díte z učení radost a aby se učilo, protože se učit chce.

Snažíme se, aby naše škola byla pro děti symbolem zajímavého učení, bezpečí a přátelství. Aby byl způsob vyučovaní pro děti přitažlivý, akční a zajímavý. Aby děti chodily do školy rády!

Nahoru

Jak to děláme

"Otevřenost" školy se projevuje používáním metod a forem různých alternativních koncepcí vzdělávání a výchovy podle schopností učitelů, vychovatelů a potřeb dětí.

Nejpoužívanější vyučovací metody

Námětové vyučování - všechny předměty dne (týdne) mají jednu ústřední myšlenku, která je spojuje a dává jejich učení smysl.

Dramatická výchova - zážitkové vyučovaní, které probíhá v předstíraných (modelových) situacích skutečného života podle hesla: "Co člověk prožije, to si zapamatuje nejdéle."

Práce s volným textem - děti tvoří od prvního ročníku texty na probíraná témata.

Tvorba naučných obrazů - děti na základě informací z různých zdrojů tvoří učební texty a obrazy a prezentují je ostatním.

Metody otevřeného vyučování - práce s kartotékami vědomostí, encyklopediemi, plánování učení se.

Kooperativní vyučování - vyučování formou spolupráce ve skupinách, dělení úkolů a zodpovědnosti za vykonanou práci ve skupině.

Hra - učení a trénink schopností dětí společenskými, pohybovými, konstruktivními hrami a hrou s představivostí.

Vyučování probíhá podle osnov Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání – Amosek.

Přijímat změnu a aktivně se s ní vyrovnávat, samostatně kriticky myslet, umět si vybrat a nést za svoji volbu zodpovědnost, nacházet problémy a řešit je, aktivně, samostatně a efektivně získávat nové znalosti.

Nahoru

Kroužky

Hudební kroužek - nástroje

Vedoucí kroužku: Mgr. Michaela Šrubařová, Vendula Ivancová
Věková skupina: žáci 1. - 5. ročníku
Počet žáků: 10
Četnost schůzek: 10 hodin týdně

Cíl: Rozvoj hudebního cítění, dovednosti hry na flétnu, nácvik zdravého dýchání.Dále hru na kytaru, klavír.

Charakteristika: Náplní kroužku je naučit hrát děti na vybraný hudební nástroj, poznávat noty a učit se orientovat v hudebním názvosloví, ale nedílnou součástí je i nácvik správného dýchání a tím rozvíjení zdraví a zdravého způsobu dechové rehabilitace. Úzce s tím pak souvisí prevence onemocnění dýchacích cest či následná rekonvalescence.

Žáci si hrají nejen pro radost, ale dokázali uspořádat i svůj „Koncert pro rodiče“.

Literární klub

Vedoucí kroužku: Mgr. Blanka Hrušková
Věková skupina: žáci 1. - 5. ročníku
Počet žáků: 10
Četnost schůzek: 2 hodiny týdně

Cíl: Prohloubení vztahu dětí ke kultuře, kulturnímu dění a estetickému vnímání, schopnost hlasového i tělesného projevu, prohloubení jazykového vnímání.

Charakteristika: V kroužku pracují žáci vyšších i nižších ročníků. V literární části se učí uplatňovat své vnímání světa. Píší o svých pocitech a touhách. Popisují události, skládají verše. jsou dopisovateli novin (převážně Náš Domov). Jejich práce vyšly i v Almanachu školy vydaném u příležitosti založení školy. První úspěchy slavili žáci i v literárních soutěžích. Svá díla se učí i přednášet.

Děti vydávají vlastní, mezi žáky školy velmi oblíbený, školní časopis „Kámoš“.

Kroužek dovedných rukou

Vedoucí kroužku: Kateřina Bradová
Věková skupina: žáci 1. - 5. ročníku
Počet žáků: 15
Četnost schůzek: 2 hodiny týdně

Cíl: Naučit žáky základním dovednostem s různým materiálem.

Charakteristika: Náplní kroužku je seznámit žáky se základními technikami . Rozvíjí dětskou fantazii a představivost. Učí žáky trpělivosti a pečlivosti. Podporuje cítění a vnímání. Vede žáky k tomu, aby si dokázali vážit své práce, aby uměli ocenit práci jiných, aby dokázali vytvořit krásné hodnoty. Každoročně vytvářejí přání k novému roku pro sponzory, přátele a příznivce školy.

Jóga

Vedoucí kroužku: Vlasta Patíková
Věková skupina: žáci 1. - 5. ročníku
Počet žáků: 12
Četnost schůzek: 1 hodinu týdně

Cíl: Rozvoj správných návyků, správného dýchání a držení těla, relaxace.

Charakteristika: Děti se učí zklidňující cviky, dechová cvičení, cviky na upevnění a posílení páteře i krátká koncentrační cvičení, která jim dávají tolik potřebný klid. Ve skupinových cvičeních navazují první dotekové kontakty, pomoc kamarádům, ale take neocenitelné vnitřní prožitky, sounáležitosti s ostatními.

Sportovní hry

Vedoucí kroužku: Mgr. Petr Brada
Věková skupina: žáci 1. - 5. ročníku
Počet žáků: 25
Četnost schůzek: 2 hodiny týdně

Cíl: Cvičením rozvíjí pružnost a ohebnost těla, zvyšuje aerobní kapacitu a celkovou fyzickou kondici.

Charakteristika: Kroužek je určen pro chlapce i děvčata. Pro děti jsou cvičení koncipována jako přiměřená cvičení a hry, jako techniky střídané s protahováním a relaxačními cviky. Rozvíjí jejich schopnosti a dovednosti,posiluje morální vlastnosti, vede je k přiměřené ctižádosti a k touze vyhrávat, být lepší.

Pěvecký kroužek

Vedoucí kroužku: Mgr. Michaela Šrubařová, Vendula Ivancová
Věková skupina: žáci 1. - 5. ročníku
Počet žáků: 50
Četnost schůzek: nárazově vždy v říjnu-prosinec, duben-červen

Cíl: Rozvoj pěveckých schopností a dovedností.

Charakteristika: Náplň kroužku je vlastně podložena jeho konečným výsledným dílem. Každý rok škola připravuje „Vánoční adventní koncert“. Žáci v kroužku se učí nejen zpívat, ale kroužek je zaměřen zároveň na rozvíjení hlasových možností dětí jejich hlasovou průpravou. Na konci školního roku naši žáci hrají divadelní představení ve formě muzikálu. Hudební kroužek připravuje sbory a sólové výstupy pro toto divadelní představení. Škola si tak vytváří vlastní školní sbor. Kroužek pracuje od září 1996.

Počítačový kroužek

Vedoucí kroužku: Vlasta Patíková
Věková skupina: žáci 1. - 5. ročníku
Počet žáků: 25
Četnost schůzek: 4 hodiny týdně

Cíl: Rozvoj počítačové gramotnosti.

Charakteristika: Rozvíjí u dětí přirozenou touhu práce s počítačem. Seznamuje je s jeho plným využitím. Počítač je představován jako jejich pomocník a zdroj všeobecných informací. Jednoduchou obsluhou se děti učí mu porozumět a využívat všech jeho možností. Počítače se tak stávají dalším stupněm ve vzdělávání a všeobecném přehledu.

Aerobik

Vedoucí kroužku: Mgr. Blanka Hrušková,Marcela Mísařová
Věková skupina: žáci 1. - 5. ročníku
Počet žáků: 12
Četnost schůzek: 2 hodiny týdně

Cíl: Rozvoj hudebního cítění a pohybových dovedností.

Charakteristika: Kroužek je zaměřen na rozvoj pohybových dovedností, na rozvoj pohybové koordinace a rytmiky. Je určen převážně dívkám, ale občas se zde objeví i chlapci. Jeho součástí jsou take cviky na posilování zádového svalstva a správného držení těla.

Dramatický kroužek

Vedoucí kroužku: Mgr. Šárka Bradová,Mgr. Michaela Šrubařová,Mgr. Blanka Hrušková,Mgr. Vendula Ivancová
Věková skupina: žáci 1. - 5. ročníku
Počet žáků: 49
Četnost schůzek: duben - červen

Cíl: Rozvoj hudebního cítění, dovednosti hry na flétnu, nácvik zdravého dýchání.

Charakteristika: Náplní dramatického kroužku je celoroční projekt divadelního představení. Do těchto představení jsou zapojeny všechny děti školy a všechny vystupují na jevišti. Žáci se zúčastnili i přehlídky dětských ochotnických souborů v Rýmařově a v Bruntále. Každý rok hrajeme s velkým úspěchem alespoň pět těchto představení pro děti ZŠ, MŠ a bruntálskou veřejnost. V roce 1997 jsme získali první místo v okresní soutěži v recitaci kolektivů. S recitačním pásmem jsme se také účastnili přehlídky dětských ochotnických souborů v Ostravě. Kroužek pracuje od roku 1995.

Výtvarný kroužek

Vedoucí kroužku: Vlasta Patíková
Věková skupina: žáci 1. - 5. ročníku
Počet žáků: 15
Četnost schůzek: 2. hodiny týdně

Cíl: Rozvoj samostatné tvořivosti ve výtvarném vyjadřování a estetického vnímání.

Charakteristika: Náplní kroužku je vést žáky k tomu, aby dokázali výtvarně vyjadřovat své pocity a vnímání světa kolem sebe. Techniky a použitý materiál odpovídají věku a schopnostem dětí. Učí se objevovat v obyčejných věcech to krásné, rozvíjejí svou fantazii. Žáci se účastní všech výtvarných soutěží vyhlašovaných různými organizacemi.

Každý rok vyrábějí malé pozornosti a přáníčka pro nemocné děti, které pak věnují dětské nemocnici. Loni s rámci vernisáže vystavovali na zámku v Bruntále své práce. Děti z výtvarného kroužku se podílejí na výzdobě celé školy. Kroužek pracuje od září 1995.

Country tance

Vedoucí kroužku: Mgr. Blanka Hrušková,Marcela Mísařová
Věková skupina: žáci 1. - 5. ročníku
Počet žáků: 15
Četnost schůzek: 2 hodiny za dva týdny

Cíl: Rozvoj hudebního cítění, pohybové dovednosti a schopnosti pohybu.

Charakteristika: Náplní tohoto kroužku je celoroční projekt příprava na vystoupené na večejnosti a nácvik na country bál ve škole v přírodě. Kroužek je to nový, kde teprve po ročním púsobení budeme hodnotit jeho přínos a kvalitu. Předpokládáme, že pokud to materiální a personální podmínky dovolí, budeme v této činnosti pokračovat i nadále.

Nahoru

Informace k platbě školného

Nebudeme předstírat, že školné pro nás není důležité. Právě naopak. Hradí se z něj celý chod školy. To že se ve třídách svítí, že se topí, teče voda. Hradí se z něj tedy takzvané provozní náklady. Kupují se učební pomůcky. Zároveň bych ale chtěla podotknout, že ještě nikdy naši školu neopustil žáček kvůli tomu, že by rodiče neměli na školné. Snažíme se i pro tyto děti získat finanční prostředky pro studium na naší škole.

Školné na naší škole činí 7.000,- Kč ročně (s družinkou mládeže tj. 8.500,- Kč ročně)

Uhradit lze několika způsoby :

Pokud nastane jakýkoliv problém kvůli placení školného je nutné písemně oslovit vedení školy a žádat o pomoc. A to několika způsoby.

Sponzorská místa nabízíme jen velmi omezeně. Je nutno o ně opět žádat písemně vedení školy. Nejlépe do konce kalendářního roku pro rok následující. Popřípadě ihned v nepředpokládaných situacích. Sponzorská místa jsou přednostně poskytována v následujících případech. Pozor sponzorství se netýká pobytu dítěte v družině mládeže.

Nahoru